Coöperatieve windenergie, wat is dat en waarom?

Windenergie is dus onmisbaar. En daarnaast is het van groot belang dat de windturbines die er komen eigendom van de burger zijn. Coöperatieve windturbines dus. Waarom?

Burgercoöperaties zijn verenigingen van mensen die samen een deel van de omgevingsenergie oogsten voor eigen gebruik en die energie onder elkaar willen verdelen. Coöperatieve windturbines zorgen ervoor dat windenergie, een van onze lokale natuurlijke rijkdommen, in lokale handen blijft. Ze maken de burger eigenaar van de energieproductie. Door onze energievoorzieningen zelf in handen te nemen, worden we minder afhankelijk van energie-import en van grote commerciële bedrijven. Dankzij de coöperatieve aanpak creëren we samen een eerlijk en duurzaam energiesysteem en krijgen we grip op de energieprijs.

Het is belangrijk om te beseffen dat omgevingsvergunningen voor windturbines van onbepaalde duur zijn. Wie een vergunning heeft, kan dus eeuwig wind oogsten op die locatie (zolang er aan de exploitatie- en milieuvoorwaarden voldaan wordt).

Want de wind waait voor iedereen!

Waarom windenergie?

Windenergie is 100% schoon en hernieuwbaar, dus goed voor het milieu én het klimaat. De wind is gratis en blijft dat ook, de bron is onuitputtelijk en niet afhankelijk van het buitenland of van grote bedrijven die fossiele of nucleaire energiecentrales uitbaten. Met andere woorden, de energie wordt lokaal geproduceerd voor de eigen omgeving. Eens de molen gebouwd is, zet die de wind om in schone energie, twintig jaar lang of meer, zodra de wind waait en elk jaar weer.

En daar staat de Vlaming ook achter. Jaarlijks wordt het draagvlak voor windenergie gemeten door de Vlaamse overheid: amper 9% ziet liever geen windturbines in eigen gemeente. De tegenstand is dus zeer beperkt, maar haalt wel vaak de pers en dat kan een vertekend beeld geven. Bekijk het volledige rapport van de studie draagvlak voor windenergie.

Toch heeft driekwart van de Vlaamse gemeenten nog altijd geen enkele windturbine, dit geldt ook voor Deinze, Kruisem & Nazareth. Daar kan gemakkelijk verandering in komen. Door snel in het proces overleg en participatie op te starten, wordt wind een succesverhaal voor de buurt.

Wat zijn de nadelen van een windmolen?

Zoals elke vorm van energieproductie heeft ook windenergie enkele nadelen. De wind waait niet constant dus is de hoeveelheid elektriciteit die windturbines produceren dat ook niet. Bovendien hangt die hoeveelheid af van de windsnelheid. Windturbines worden steeds hoger, immers het windvermogen is recht evenredig met de derde macht van de windsnelheid en de tweede macht van de wiekdiameter.

Hoger betekent dus efficiënter want het waait harder daarboven én je kan grotere wiekdiameters hanteren. De toenemende hoogte betekent wel dat windturbines van verder zichtbaar zijn. Windturbines maken ook geluid en slagschaduw en ze kunnen een impact hebben op vogels en vleermuizen in de omgeving.

Aangezien de windturbine voornamelijk uit staal, aluminium en koper bestaan, zijn deze grotendeels recycleerbaar. De rotorbladen of wieken daarentegen zijn nog niet recycleerbaar omdat ze uit glasvezel en polyesterhars bestaan.
Echter staat de industrie niet stil en zoekt men naar oplossingen om de rotorbladen recycleerbaar te maken, de grote spelers zoals Vestas en Siemens Gamesa hebben een plan om tegen 2040 de windturbines volledig te kunnen recycleren.

Lees meer

Hoe groen of hernieuwbaar is een windmolen?

De meeste energie die we gebruiken komt uit fossiele brandstoffen. Bij de verbranding komt CO2 vrij. Doordat er steeds meer CO2 in de atmosfeer komt, stijgt de temperatuur op aarde en dat heeft ingrijpende gevolgen voor mens, dier en natuur. Denk maar aan de recentelijke overstromingen in België en Duitsland of de jaarlijkse hevige bosbranden in Australië en Californië. Daarom is het belangrijk dat we het gebruik van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk tot nul herleiden. Dat kan onder andere door over te stappen op bronnen die schone stroom produceren. Dat zijn wind, zon, water, aardwarmte en biomassa.

Windenergie is bijzonder effectief tegen klimaatverandering. Het opwekken van stroom met windmolens zorgt voor honderd maal minder CO2 -uitstoot dan elektriciteit van kolencentrales. Bovendien is wind een onuitputbare bron. Tijdens de productie van de stroom komt er niet alleen geen broeikasgas vrij, ook geen fijnstof noch stikstof. Aangezien de wind ook in Vlaanderen waait, kunnen we via windturbines onze eigen stroom maken zonder risico’s op vlak van geopolitiek, buitenlandse energieafhankelijkheid, brandstofprijzen, raffinaderijen, pijpleidingen, uitputting van grondstoffen,… die eigen zijn aan de manier waarop we op vandaag, overwegend onze energie produceren.

Hoeveel stroom produceert een windturbine?

Hoeveel elektriciteit een windturbine produceert hangt uiteraard af van hoeveel het waait maar ook van de grootte en de wiekdiameter van de windturbine. Algemeen, hoe hoger de turbine en hoe groter de wiekdiameter, hoe meer stroom die kan produceren.


Een windturbine van 3 megawatt (MW) produceert in Vlaanderen gemiddeld ongeveer 6000 megawattuur (MWh). Dat is genoeg om te voorzien in het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 1.500 tot 2.000 gezinnen.

Waarom geen turbines in de zee en niet op het land?

Windmolens op land of juist op zee? Soms lijkt het alsof we moeten kiezen. In de media lees je voorkeuren van mensen, maar toch plaatst België al jaren windmolens op zowel land én zee.

Dit is nodig om de CO2 in 2030 tot 55% te reduceren om de klimaatplannen te kunnen realiseren. Om dit te bereiken dienen er zowel windmolens geplaatst worden naast het installeren van zonnepanelen, biomassacentrales, werken op energie-efficientie, enz…

Zowel windmolens op land als op zee hebben ruimte nodig en op beide plekken is die ruimte schaars. België is een dichtbevolkt land en dus moet er goed worden gekeken waar windmolens kunnen worden geplaatst. Er moet rekening worden gehouden met factoren zoals het geluid, de slagschaduw en invloed op fauna & flora van een windmolen. Zelfs op zee is de ruimte relatief beperkt. Zo hebben vissers ruimte nodig, zijn grote delen van de zee een natuurgebied en zijn er drukke scheepvaartroutes. Dus ook op zee is het passen en meten om windmolens te plaatsen.
Om onze energie duurzaam op te wekken hebben we kortom wind op zee én op land broodnodig.

Wind op zee voor de Belgische kust wordt in de komende jaren uitgewerkt door Seacoop cv; waarin ook Stroomvloed een participatie heeft. Meer info via www.seacoop.be

Waarom geen kleine turbines?

Hoog, hoger, hoogst .. wat brengt dat op?

Hoge windturbines produceren veel meer elektriciteit dan kleinere turbines. Hoe hoger de turbine, hoe meer wind ze vangt. Daarnaast wekken hoge windturbines ook meer energie op omdat ze veel grotere wieken hebben. Een typische 3 MW-windturbine produceert jaarlijks makkelijk 6000 MWh elektriciteit, goed voor het energieverbruik van 1.500 tot 2000 gezinnen. Een middelgrote 100 kW-windturbine produceert daarentegen 179 MWh, slechts 3 procent van een 3 MW-turbine. Om de energie van één grote windturbine te produceren, heb je 33 kleinere turbines van dertig tot veertig meter hoog nodig.