Hoe zit het met de vermeden maatschappelijke kosten?

Een draaiende windturbine verdringt de productie van fossiel gebaseerde elektriciteit met als gevolg een CO2
besparing.

Daarnaast word ook de uitstoot van zwaveloxide, stikstofoxide en fijnstof vermeden, wat zorgt voor
een betere luchtkwaliteit.

Een windturbine zorgt dus voor vermeden externe kosten of milieuschadekosten als
gevolg van schade aan gezondheid, gebouwen, ecosystemen en economie. Volgens studies bedragen de
vermeden kosten voor de maatschappij om en bij de 280.000 EUR per jaar voor een windturbine met een
jaarlijkse productie van 9.000 MWh.

Wat betekent een windturbine voor het landschap?

Windturbines nemen maar een klein stukje grondoppervlakte in, maar ze zijn wel zichtbaar in het landschap.

Voor een nieuw project worden altijd simulatiebeelden gemaakt vanuit verschillende zichtpunten. Hieronder een voorbeeld van een simulatiefoto, naast een foto van de gebouwde windturbine.

Voor: simulatie van het windturbineproject op een foto genomen op 350 m van het project.
Voor: simulatie van het windturbineproject op een foto genomen op 350 m van het project.
Na: gerealiseerde project gezien met Google Streetview vanop ongeveer dezelfde locatie.
Na: gerealiseerde project gezien met Google Streetview vanop ongeveer dezelfde locatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nogal wat Vlamingen hebben het idee dat het landschap rondom hen onveranderlijk is en moet zijn. Nochtans is het landschap continu in verandering. De meeste bossen in Vlaanderen zijn niet veel ouder dan honderd jaar. De meeste autowegen dateren nog maar uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. Ook treinleidingen, hoogspanningsmasten, gsm-masten enz. zijn relatief recente bakens in ons landschap die verbonden zijn met de modernisering en vooruitgang van onze maatschappij.

 

Als we de klimaatopwarming een halt willen toeroepen en een duurzaam energiesysteem willen realiseren tegen 2050, moeten we aanvaarden dat windturbines een onmiskenbaar deel zullen uitmaken van het Vlaamse landschap.

In tegenstelling tot wat men vaak aanneemt, lijkt de toekomst in dat opzicht verrassend veel op het verleden: in 1850 stonden er in België nog 2500 windmolens die toen eveneens een wezenlijke bijdrage leverden aan het economische systeem (cf. graan-, olie-, papiermolens …). Zo komt het dat heel veel gemeenten een Molenstraat hebben. Het spreekt voor zich dat het lukraak inplanten van windturbines geen wenselijke optie is. Dit is meteen de reden waarom een aantal provincies zijn gestart met de opmaak van een provinciaal windplan om zo richting te geven aan waar en hoe men windprojecten wil integreren in het landschap.

Tot slot is de visuele impact van windturbines subjectief. Sommige mensen vinden windturbines lelijk, andere net niet. Over smaak valt niet te twisten.

Kunnen er effecten zijn voor vleermuizen in de buurt van windparken?

Windturbines kunnen een effect hebben op vleermuizen. Daarom is het van belang de routes die vleermuizen volgen gedetailleerd in kaart te brengen voor er ergens windturbines worden gebouwd.

Een detailanalyse is gemaakt door een onafhankelijk studiebureau om de bewegingen in kaart te brengen van alle vleermuizen in het gebied van de Prijkels. Hieruit is een advies gevolgd op welke locaties er beperkte impact is voor de vleermuizen in en rond het leefgebied van de Prijkels. Dit advies wordt gevolgd om de inplanting van de turbines te vast te leggen.

Verder staat de technologie niet stil. Er zijn systemen op de markt die vleermuizen op afstand houden van de windmolens. Vleermuizen navigeren via echolocatie wat betekent dat zij ultrasone geluiden uitzenden en naar het antwoord luisteren om te navigeren. Door actief een bepaald geluid uit te zenden zullen waardoor zij geen correcte antwoord ontvangen zullen ze het gebied van de windmolen mijden.

Meer info

Kunnen er effecten zijn voor vogels in de buurt van windparken?

Windturbines kunnen inderdaad een effect hebben op vogels: sommige vogels passen hun gedrag aan, aan de aanwezigheid van windturbines; anderen niet. In beide gevallen kunnen negatieve effecten optreden voor de vogelpopulatie. Het is helaas onvermijdelijk dat een aantal vogels in de draaiende turbines terechtkomen en sneuvelen.

De vogelsterfte door windturbines bedraagt slechts een à twee procent van het aantal vogels dat jaarlijks in het verkeer omkomt. Om de impact zoals aanvaringen of verlies van het leefgebied te beperken, is het van belang dat voedsel-, pleister-, broed- en slaapplaatsen van vogels gedetailleerd in kaart worden gebracht voordat er ergens windturbines worden gebouwd. Hetzelfde geldt voor de vogeltrekroutes.

Een detailanalyse is gemaakt door een onafhankelijk studiebureau om de bewegingen in kaart te brengen van alle vogels in het gebied van de Prijkels. Hieruit is een advies gevolgd op welke locaties er beperkte impact is voor de vogels in en rond het leefgebied van de Prijkels. Dit advies wordt gevolgd om de inplanting van de turbines te vast te leggen.