Kunnen er effecten zijn voor vogels in de buurt van windparken?

Kunnen er effecten zijn voor vogels in de buurt van windparken?

Windturbines kunnen inderdaad een effect hebben op vogels: sommige vogels passen hun gedrag aan, aan de aanwezigheid van windturbines; anderen niet. In beide gevallen kunnen negatieve effecten optreden voor de vogelpopulatie. Het is helaas onvermijdelijk dat een aantal vogels in de draaiende turbines terechtkomen en sneuvelen.

De vogelsterfte door windturbines bedraagt slechts een à twee procent van het aantal vogels dat jaarlijks in het verkeer omkomt. Om de impact zoals aanvaringen of verlies van het leefgebied te beperken, is het van belang dat voedsel-, pleister-, broed- en slaapplaatsen van vogels gedetailleerd in kaart worden gebracht voordat er ergens windturbines worden gebouwd. Hetzelfde geldt voor de vogeltrekroutes.

Een detailanalyse is gemaakt door een onafhankelijk studiebureau om de bewegingen in kaart te brengen van alle vogels in het gebied van de Prijkels. Hieruit is een advies gevolgd op welke locaties er beperkte impact is voor de vogels in en rond het leefgebied van de Prijkels. Dit advies wordt gevolgd om de inplanting van de turbines te vast te leggen.